Algemene Voorwaarden
Laatste update 31 mei 2018
1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en opdrachten
tussen Dessaur Trainingen (hier valt Naomi maakt bespreekbaar ook onder),
onderneming van Naomi Dessaur, gevestigd in Voorburg en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 27310340, en de opdrachtgever, hierna genoemd klant.
Het gaat om deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, (online)trainingen,
workshops, werkzaamheden als trainingsactrice en andere vormen van opleiding,
(online)coaching, supervisie of advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te
noemen 'training'.
1.2. Bij een overeenkomst met Dessaur Trainingen zijn de algemene voorwaarden van
de klant niet geldig, behalve als schriftelijk iets anders is overeengekomen.
1.3. De overeenkomst tussen Dessaur Trainingen en de klant komt tot stand door
ondertekening door de klant van een exemplaar van de door Dessaur Trainingen aan
hem verstuurde getekende schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke
bevestiging door Dessaur Trainingen aan de klant van diens per e-mail verzonden
opdracht.
1.4. De klant heeft na ondertekening een bedenktijd van 7 dagen. Binnen deze 7 dagen
kan de overeenkomst ontbonden worden.

2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Dessaur Trainingen voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht, vermogen,
kunnen en spant zich in om voor haar klant het beste resultaat te behalen. Met andere
woorden: Dessaur Trainingen biedt geen resultaatverplichting maar wel een
inspanningsverplichting.
2.2. De klant levert tijdig en kosteloos alle informatie en gegevens aan aan Dessaur
Trainingen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Dessaur Trainingen
garandeert een zorgvuldige en juiste omgang met deze gegevens en houdt deze
vertrouwelijk. De klant is verantwoordelijk voor en aanvaardt het risico, problemen en
aanspraken die eventueel voortvloeien uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en
consistentie van de door hem verstrekte gegevens en informatie. De klant is verplicht
Dessaur Trainingen direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de
uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
2.3. Als noodzakelijke informatie of gegevens niet/niet tijdig of niet volgens
overeengekomen afspraken geleverd worden aan Dessaur Trainingen, mag zij haar
verplichtingen opschorten zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.
2.4. Werkzaamheden die geen deel uit maakten van de overeenkomst worden pas
uitgevoerd na toestemming van klant en eventuele nieuwe prijsafspraken.

3. Annulering door de klant
3.1. De klant heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training uitsluitend
te annuleren per aangetekende brief.
3.2. Annulering door de klant van de opdracht kan tot zes weken voor aanvang van de
eerste trainingsdag kosteloos geschieden op 90 euro administratiekosten na.
3.3. Bij annulering tussen drie en zes weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is
de klant verplicht 50% van de training te vergoeden.
3.4. Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de
klant verplicht 100 % van de deelnamesom te vergoeden.
3.5. In geval de klant dan wel de door klant aangewezen deelnemer na aanvang van de
training, wanneer deze meer dan 1 dag of dagdeel betreft, de deelname tussentijds
beëindigt of om een andere reden niet aan de training deelneemt, heeft de klant geen
recht op enige terugbetaling.
3.6. Reeds gemaakte (ontwikkel-)kosten worden altijd doorberekend aan de klant.

4. Annulering of beëindiging door Dessaur Trainingen
4.1. Dessaur Trainingen heeft het recht zonder opgave van redenen een training te
annuleren of deelname van een klant dan wel de door klant aangewezen deelnemer te
weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door
deze aan Dessaur Trainingen betaalde bedrag.
4.2. Dessaur Trainingen kan een training annuleren wanneer de klant zich niet aan de
afgesproken betaalverplichting houdt. Als de klant surseance van betaling heeft
aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd voor de
klant, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming,
zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze niet in staat is te betalen.
4.3. Als Dessaur Trainingen door de samenwerking met de klant imagoschade leidt of zal
gaan leiden in de toekomst kan de overeenkomst tussentijds worden ontbonden.
4.4. Als Dessaur Trainingen de overeenkomst met de klant ontbindt, kan de klant in geen
enkel geval een schadevergoeding eisen.
4.5. In geval van ontbinding zoals bij lid 4.3. is de klant verplicht alle reeds door Dessaur
Trainingen gemaakte kosten te vergoeden, en Dessaur Trainingen behoudt hierbij het
recht op volledige schadevergoeding.
4.5. De verplichtingen die logischerwijs ook na de beëindiging van de opdracht
voortduren, blijven bestaan. Denk hierbij aan geheimhouding en intellectuele
eigendomsrechten. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk
hier niet van.

5. Vervanging
5.1. De klant dan wel de door klant aangewezen deelnemer kan in plaats van de
aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien de
vervanging binnen 24 uur na de beslissing tot vervanging van de oorspronkelijke
deelnemer aan Dessaur Trainingen wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de
training is niet toegestaan.

6. Prijzen, tarieven, facturering en betaling
6.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, reiskosten en exclusief alle overige
heffingen die de overheid verplicht stelt. Uitgezonderd trainingen die onder het
keurmerk van het CRBKO vallen. Deze trainingen en workshops zijn BTW vrijgesteld.
Indien dit het geval is zal dit worden vermeld in de gesloten overeenkomst.
6.2. Dessaur Trainingen kan jaarlijks de prijzen en tarieven verhogen. Dat meldt zij altijd
aan haar klanten.
6.3. Alle facturen moet de klant binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Als de klant
niet betaalt, krijgt hij een melding van Dessaur Trainingen. Als de klant dan nog niet
betaalt, mag Dessaur Trainingen overgaan tot een incassoprocedure.
6.4. Dessaur Trainingen factureert voor aanvang van de training.
6.5. Dessaur Trainingen kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

7. Ingeval van overschrijding van de betaaltermijn
7.1. Is de klant in verzuim met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn en over
het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd;
7.2. Is Dessaur Trainingen gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten zonder
dat dit kan leiden tot schadeplichtigheid van Dessaur Trainingen;
7.3. De klant is niet gerechtigd zonder instemming van Dessaur Trainingen een bedrag
met een factuurbedrag te verrekenen of daarop in mindering te brengen.
7.4. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in lid 1
uitblijft en de klant op de correcte wijze is aangemaand, gaat Dessaur Trainingen tot
buitengerechtelijke incassomaatregelen over. De klant is dan buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, zijnde 15 % van de opeisbare som met een minimum van €
40,-.
7.5. Ingeval Dessaur Trainingen na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen
overgaat, is de klant gehouden de daadwerkelijk gemaakte kosten (en dus niet slechts de
zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende
maatregelen en procedure(s).
7.6. Iedere betaling strekt altijd in de eerste plaats in mindering op kosten en rente,
vervolgens op openstaande factuurbedragen en in laatste instantie op het factuurbedrag
waarmee de betaling correspondeert.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. De eventuele intellectuele eigendomsrechten (copyright en auteursrecht), zoals bij
PowerPoints, hand-outs en handleidingen gemaakt door Dessaur Trainingen, blijven
eigendom van Dessaur Trainingen behalve als uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De klant krijgt een gebruiksrecht, dat houdt in dat de klant het materiaal mag gebruiken
voor het beoogde doel. Het kopiëren en verspreiden van het materiaal buiten de groep
waarvoor de overeenkomst geldt, mag niet.
8.2. Wanneer een derde in opdracht van Dessaur Trainingen een training uitvoert
behoud Dessaur Trainingen de intellectuele eigendomsrechten. Het kopiëren en
verspreiden van het materiaal buiten de groep waarvoor de overeenkomst geldt, mag
niet.

9. Geheimhouding
9.1. Dessaur Trainingen belooft om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met
informatie die privacygevoelig en/of vertrouwelijk is. Dit wat naar redelijkheid
verwacht kan worden. Dessaur Trainingen heeft een privacyverklaring te vinden op de
website van Dessaur Trainingen.
9.2. Dessaur Trainingen en diens klant zullen, ook na de beëindiging van de
overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in
de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter
beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven, hetzij
redelijkerwijs kan worden ingezien.
9.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die algemeen
bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt
van de vertrouwelijke informatie.

10. Overdracht rechten & verplichtingen en inhuur
10.1. Dessaur Trainingen mag een derde partij inhuren bij de uitvoering van een training.
Deze derde partij neemt de geheimhoudingsverplichtingen in acht.
10.2. Bij ziekte en overmacht aan de kant van Dessaur Trainingen wordt in overleg een
andere datum gekozen. Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant het betaalde
bedrag terug.
10.3. Wanneer er minder dan 6 deelnemers deelnemen aan een training of workshop
van Dessaur Trainingen kan Dessaur Traingen de training annuleren. De deelnemers
worden hier zo snel als mogelijk en uiterlijk 10 dagen voor de start van de training van
op de hoogte gesteld.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Dessaur Trainingen is alleen verantwoordelijk voor eventuele schade bij een klant
als Dessaur Trainingen dat bewust heeft veroorzaakt.
11.2. Dessaur Trainingen is niet aansprakelijkheid jegens de klant voor enige schade dan
in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de
verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
11.3. Dessaur Trainingen zal niet aansprakelijk worden gesteld indien klant de
mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn
verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
11.3. Dessaur Trainingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.3. Het advies van Dessaur Trainingen wat aan de klant is gegeven, dan wel door de
klant gebruikt wordt, is altijd voor rekening en risico van de klant.
10. Klachtenregeling
10.1. Over afgesloten overeenkomsten betreffende de diensten van Dessaur Trainingen
is de klachtenprocedure van Dessaur Trainingen van toepassing. De klachten procedure
treed in werking als de klant en Dessaur Trainingen na face-to-face contact en een
gesprek er niet uitkomen. De klachtenregeling is terug te vinden op de website van
Dessaur Trainingen.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Dessaur Trainingen wil bij eventuele geschillen met de klant samen zoeken naar
een nette oplossing, die aanvaardbaar is voor beide partijen.
11.3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘schriftelijk’, geldt dat
ook voor e- mail.
11.4. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de offerte
van Dessaur Trainingen, zijn deze algemene voorwaarden geldig, boven de offerte.

Copyright Naomi Maakt bespreekbaar - Alle rechten voorbehouden