Algemene Voorwaarden
Laatste update 31 mei 2018
1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en opdrachten tussen Dessaur Trainingen (hier valt Naomi maakt bespreekbaar ook onder), onderneming van Naomi Dessaur, gevestigd in Voorburg en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 27310340, en de opdrachtgever, hierna genoemd klant.
Het gaat om deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, (online)trainingen, workshops, werkzaamheden als trainingsactrice en andere vormen van opleiding, (online)coaching, supervisie of advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te
noemen 'training'.
1.2. Bij een overeenkomst met Dessaur Trainingen zijn de algemene voorwaarden van de klant niet geldig, behalve als schriftelijk iets anders is overeengekomen.
1.3. De overeenkomst tussen Dessaur Trainingen en de klant komt tot stand door ondertekening door de klant van een exemplaar van de door Dessaur Trainingen aan hem verstuurde getekende schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door Dessaur Trainingen aan de klant van diens per e-mail verzonden opdracht.
1.4. De klant heeft na ondertekening een bedenktijd van 7 dagen. Binnen deze 7 dagen kan de overeenkomst ontbonden worden.

2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Dessaur Trainingen voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht, vermogen, kunnen en spant zich in om voor haar klant het beste resultaat te behalen. Met andere woorden: Dessaur Trainingen biedt geen resultaatverplichting maar wel een inspanningsverplichting.
2.2. De klant levert tijdig en kosteloos alle informatie en gegevens aan aan Dessaur Trainingen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Dessaur Trainingen garandeert een zorgvuldige en juiste omgang met deze gegevens en houdt deze
vertrouwelijk. De klant is verantwoordelijk voor en aanvaardt het risico, problemen en aanspraken die eventueel voortvloeien uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van de door hem verstrekte gegevens en informatie. De klant is verplicht
Dessaur Trainingen direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
2.3. Als noodzakelijke informatie of gegevens niet/niet tijdig of niet volgens overeengekomen afspraken geleverd worden aan Dessaur Trainingen, mag zij haar
verplichtingen opschorten zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding. 
2.4. Werkzaamheden die geen deel uit maken van de overeenkomst worden pas uitgevoerd na toestemming van klant en eventuele nieuwe prijsafspraken.

3. Annulering door de klant
3.1. De klant heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training uitsluitend te annuleren per aangetekende brief.
3.2. Annulering door de klant van de opdracht kan tot zes weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden op 90 euro administratiekosten na. 
3.3. Bij annulering tussen drie en zes weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de klant verplicht 50% van de training te vergoeden.
3.4. Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de klant verplicht 100% van de deelnamesom te vergoeden.
3.5. In geval de klant dan wel de door klant aan-gewezen deelnemer na aanvang van de training, wanneer deze meer dan 1 dag of dagdeel betreft, de deelname tussentijds beëindigt of om een andere reden niet aan de training deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling.
3.6. Reeds gemaakte (ontwikkel-)kosten worden altijd doorberekend aan de klant.

4. Annulering of beëindiging door Dessaur Trainingen
4.1. Dessaur Trainingen heeft het recht zonder opgave van redenen een training te annuleren of deelname van een klant dan wel de door klant aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door
deze aan Dessaur Trainingen betaalde bedrag.
4.2. Dessaur Trainingen kan een training annuleren wanneer de klant zich niet aan de afgesproken betaalverplichting houdt. Als de klant surseance van betaling heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd voor de klant, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze niet in staat is te betalen.
4.3. Als Dessaur Trainingen door de samenwerking met de klant imagoschade leidt of zal gaan leiden in de toekomst kan de overeenkomst tussentijds worden ontbonden.
4.4. Als Dessaur Trainingen de overeenkomst met de klant ontbindt, kan de klant in geen enkel geval een schadevergoeding eisen.
4.5. In geval van ontbinding zoals bij lid 4.3. is de klant verplicht alle reeds door Dessaur Trainingen gemaakte kosten te vergoeden, en Dessaur Trainingen behoudt hierbij het recht op volledige schadevergoeding.
4.5. De verplichtingen die logischerwijs ook na de beëindiging van de opdracht voortduren, blijven bestaan. Denk hierbij aan geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk hier niet van.

5. Vervanging
5.1. De klant dan wel de door klant aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de beslissing tot vervanging van de oorspronkelijke
deelnemer aan Dessaur Trainingen wordt mede-gedeeld. Vervanging na de start van de training is niet toegestaan.

6. Prijzen, tarieven, facturering en betaling
6.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, reiskosten en exclusief alle overige heffingen die de overheid verplicht stelt. Uitgezonderd trainingen die onder het keurmerk van het CRBKO vallen. Deze trainingen en workshops zijn BTW vrijgesteld.
Indien dit het geval is zal dit worden vermeld in de gesloten overeenkomst.
6.2. Dessaur Trainingen kan jaarlijks de prijzen en tarieven verhogen. Dat meldt zij altijd aan haar klanten.
6.3. Alle facturen moet de klant binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Als de klant niet betaalt, krijgt hij een melding van Dessaur Trainingen. Als de klant dan nog niet betaalt, mag Dessaur Trainingen overgaan tot een incassoprocedure.
Bij het niet voldoen van de betaling binnen de gestelde termijn, vervallen (vroegboek-)kortingen.  
6.4. Dessaur Trainingen factureert voor aanvang van de training.
6.5. Dessaur Trainingen kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Ingeval van overschrijding van de betaaltermijn:
7.1. Is de klant in verzuim met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd;
7.2. Is Dessaur Trainingen gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten zonder dat dit kan leiden tot schadeplichtigheid van Dessaur Trainingen.
7.3. De klant is niet gerechtigd zonder instemming van Dessaur Trainingen een bedrag met een factuurbedrag te verrekenen of daarop in mindering te brengen.
7.4. Indien betaling na het verstrijken van de betalings-termijn als genoemd in lid 1 uitblijft en de klant op de correcte wijze is aangemaand, gaat Dessaur Trainingen tot buitengerechtelijke incassomaatregelen over. De klant is dan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15 % van de opeisbare som met een minimum van € 40,-.
7.5. Ingeval Dessaur Trainingen na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen
overgaat, is de klant gehouden de daadwerkelijk gemaakte kosten (en dus niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s).
7.6. Iedere betaling strekt altijd in de eerste plaats in mindering op kosten en rente, vervolgens op openstaande factuurbedragen en in laatste instantie op het factuurbedrag waarmee de betaling correspondeert.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. De eventuele intellectuele eigendomsrechten (copyright en auteursrecht), zoals bij PowerPoints, hand-outs en handleidingen gemaakt door Dessaur Trainingen, blijven eigendom van Dessaur Trainingen behalve als uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De klant krijgt een gebruiksrecht, dat houdt in dat de klant het materiaal mag gebruiken voor het beoogde doel. Het kopiëren en verspreiden van het materiaal buiten de groep waarvoor de overeenkomst geldt, mag niet.
8.2. Wanneer een derde in opdracht van Dessaur Trainingen een training uitvoert behoud Dessaur Trainingen de intellectuele eigendomsrechten. Het kopiëren en verspreiden van het materiaal buiten de groep waarvoor de overeenkomst geldt, mag niet.

9. Geheimhouding
9.1. Dessaur Trainingen belooft om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie die privacygevoelig en/of vertrouwelijk is. Dit wat naar redelijkheid verwacht kan worden. Dessaur Trainingen heeft een privacyverklaring te vinden op de
website van Dessaur Trainingen en Naomi Maakt Bespreekbaar.
9.2. Dessaur Trainingen en diens klant zullen, ook na de beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.
9.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
9.4. Dessaur Trainingen hanteert de AVG wet en kan een privacyverklaring aandragen.
9.5. Dessaur Trainingen heeft zelf heldere afspraken rondom privacy met de organisaties en personen die haar ondersteunen bij verschillende werkzaamheden. 

10. Overdracht rechten & verplichtingen en inhuur
10.1. Dessaur Trainingen mag een derde partij inhuren bij de uitvoering van een training.  De opdrachtgever zal hier uiteraard voorafgaand van op de hoogte worden gesteld. Deze derde partij neemt de geheim-houdingsverplichtingen in acht.
10.2. Indien Dessaur Trainingen bij de uitvoering van haar werkzaamheden voor een opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van andere trainers, zal de opdrachtgever niet zelf rechtstreeks met deze derden een overeenkomst sluiten voor levering van gelijke of overeenkomstige c.q. daaraan gerelateerde diensten of een samenwerking aangaan. Indien de opdracht-gever, in weerwil van de vorige zin, tijdens de 
looptijd van de overeenkomst en twee jaar daarna daarna dit toch doet, is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van elke maand 1000 euro gedurende twee jaar.  
10.3. Bij ziekte en overmacht aan de kant van Dessaur Trainingen wordt in overleg een andere datum gekozen. Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant het betaalde bedrag terug.
10.4. Wanneer er minder dan 6 deelnemers deel-nemen aan een training of workshop van Dessaur Trainingen of Naomi Maakt Bespreekbaar kan Dessaur Traingen de training annuleren. De deelnemers
worden hier zo snel als mogelijk en uiterlijk 10 dagen voor de start van de training van op de hoogte gesteld.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Dessaur Trainingen is alleen verantwoordelijk voor eventuele schade bij een klant als Dessaur Trainingen dat bewust heeft veroorzaakt.
11.2. Dessaur Trainingen is niet aansprakelijkheid jegens de klant voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
11.3. Dessaur Trainingen zal niet aansprakelijk worden gesteld indien klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn
verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
11.4. Dessaur Trainingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5. Het advies van Dessaur Trainingen wat aan de klant is gegeven, dan wel door de
klant gebruikt wordt, is altijd voor rekening en risico van de klant.

12. Klachtenregeling
12.1. Over afgesloten overeenkomsten betreffende de diensten van Dessaur Trainingen is de klachten-procedure van Dessaur Trainingen van toepassing. De klachten procedure treed in werking als de klant en Dessaur Trainingen na face-to-face contact en een
gesprek er niet uitkomen. De klachtenregeling is terug te vinden op de website van Dessaur Trainingen en Naomi Maakt Bespreekbaar.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Dessaur Trainingen wil bij eventuele geschillen met de klant samen zoeken naar een nette oplossing, die aanvaardbaar is voor beide partijen.
13.3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘schriftelijk’, geldt dat ook voor e- mail.
13.4. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de offerte van Dessaur Trainingen, zijn deze algemene voorwaarden geldig, boven de offerte.

Copyright Naomi Maakt bespreekbaar - Alle rechten voorbehouden